ترفند باز

ترفند يعني با استفاده از روش هاي زيركانه به هدفمان دست پيدا كنيم